Et, soudain, il viendra pour entrer dans son temple, le Seigneur que vous attendez ; c’est l’ange de l’alliance, appelé de vos vœux. Explore Malachi 3 by verse Malachi 3:1 Malachi 3:2 Malachi 3:3 Malachi 3:4 Malachi 3:5 Malachi 3:6 Malachi 3:7 Malachi 3:8 Malachi 3:9 Malachi 3:10 Malachi 3:11 Malachi 3:12 Malachi 3:13 Malachi 3:14 Malachi 3:15 Malachi 3 15 From now on we will call the arrogant blessed. Malachi 3:16-18 New King James Version (NKJV) A Book of Remembrance. Malachi 3:14 - Inyong sinabi, Walang kabuluhan ang maglingkod sa Dios; at anong kapakinabangan nito na ating iningatan ang kanyang bilin, at tayo'y nagsilakad na may pananangis sa harap ng Panginoon ng mga hukbo? marka 3:14 - At naghalal siya ng labingdalawa, upang sila'y makisama sa kaniya, at upang sila'y suguin niyang magsipangaral, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Get an Answer. For those who do evil get rich, and those who dare God to punish them suffer no harm.’” Tagalog: Ang Dating Biblia. Malachi 3 Amplified Bible, Classic Edition (AMPC) 3 Behold, I send My [] messenger, and he shall prepare the way before Me.And the Lord [the Messiah], Whom you seek, will suddenly come to His temple; the [] Messenger or Angel of the covenant, Whom you desire, behold, He shall come, says the Lord of hosts. View more titles . Questions. Inyong sinabi, Walang kabuluhan ang maglingkodmaglingkod sa Dios; at anong kapakinabangan nito na ating iningatan ang kanyang bilin, at tayo'y nagsilakad na may pananangis sa harap ng PanginoonPanginoon ng mga hukbohukbo? 3 “Behold, I send my messenger, and he will prepare the way before me. Do not run until your feet are bare and your throat is dry. 15 Maintenant nous estimons heureux les hautains; Oui, les méchants prospèrent; Oui, ils tentent Dieu, et ils échappent! Malachi 3:13 - Ang inyong mga salita ay naging lapastangan laban sa akin, sabi ng Panginoon. Last Week's Top Questions . Malachi Ch. NKJV, Cultural Backgrounds Study Bible, Red Letter Edition: Bringing to Life the Ancient World of Scripture. You have been unfaithful to her, though she is your partner, the wife of your marriage covenant. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Then suddenly the Lord you are seeking will come to his temple; the messenger of the covenant, whom you desire, will come,” says the Lord Almighty. Mark Lamprecht preaching a devotion on Malachi 3:3-4 on 08-01-2010. Malachi 3:6 - Sapagka't ako, ang Panginoon, ay hindi nababago, kaya't kayo, Oh mga anak na lalake ni Jacob ay hindi nangauubos. 現代標點和合本 (CUVMP Traditional), 瑪 拉 基 書 3:14 Chinese Bible: Union (Traditional), 瑪 拉 基 書 3:14 Chinese Bible: Union (Simplified), Malachie 3:14 French: Louis Segond (1910), Malachia 3:14 Italian: Riveduta Bible (1927), Malachia 3:14 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649), MALEAKHI 3:14 Indonesian - Terjemahan Lama (TL), Malakias 3:14 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930), Malaquías 3:14 Spanish: La Biblia de las Américas, Malaquías 3:14 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos, Malaquías 3:14 Spanish: Reina Valera Gómez, Malaquías 3:14 Spanish: Reina Valera 1909, Malaquías 3:14 Spanish: Sagradas Escrituras 1569, Malaquias 3:14 Bíblia King James Atualizada Português, Малахия 3:14 Russian: Synodal Translation (1876), Malachi 3:14 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905). You have said, ‘It is useless to serve God; What profit is it that we have kept His ordinance, And that we have walked as mourners Before the Lord of hosts? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) The service God demands Those who were the immediate objects of the prophet’s ministry had departed from the service of God. But you said, ‘It’s no use! The CEP website contains sermon starters as well as an archive of audio sermons. 12 And all nations shall call you blessed: for ye shall be a delightsome land, saith the LORD of hosts. Malachie 3 La Bible du Semeur (BDS) 3 Eh bien je vais envoyer mon messager pour qu’il aplanisse la route devant moi . “You have said, ‘It is futile to serve God. Malachi 3 Holman Christian Standard Bible (HCSB) 3 “See, I am going to send My messenger, and he will clear the way before Me. 3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, 4 Nang … Then the Lord you seek will suddenly come to His temple, the Messenger of the covenant you desire—see, He is coming,” says the Lord of Hosts. If you require additional assistance please email Rev. 10 Dalhin ninyo ang buong ikasangpung bahagi sa kamalig, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit, at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala, na walang sapat na silid na kalalagyan. Malachi 3:14-4:5 NIV - “You have said, ‘It is futile to - Bible Gateway. Malachi 3:14 Ye have said, It is vain to serve god. ’ (Psalm 119:127) Verses 10-11 are similar to Proverbs 3:14-15. Bible Gateway Recommends. Hindi baga si Esau ay kapatid ni Jacob? I love foreign gods, and I must go after them.’. John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isan Isaiah 41:10 Tagalog Verses Isaiah 41:10 Huwag kang matakot, sapagka't ako'y What do we gain by carrying out his requirements and going about like mourners before the Lord Almighty? Malachi 3:14 New International Version (NIV). Do not run until your feet are bare and your throat is dry. Malachi 3-4 New International Version (NIV) 3 “I will send my messenger, who will prepare the way before me. Gayon ma'y inyong sinasabi, Sa ano mo kami inibig? Then suddenly the Lord you are seeking will come to his temple; the messenger of the covenant, whom you desire, will come,” says the Lord Almighty. Malachi 3:9 - Kayo'y nangagsumpa ng sumpa sapagka't inyo akong ninakawan, sa makatuwid baga'y nitong buong bansa. (translation: Tagalog… (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) And the Lord whom you seek will suddenly come to his temple; and the messenger of the covenant in whom you delight, behold, he is coming, says the Lord of hosts. () Then suddenly the Lord you are seeking will come to his temple; the messenger of the covenant, whom you desire, will come,” says the Lord Almighty.2 But who can endure the day of his coming? Says the Lord of hosts. 16 Then those who feared the Lord spoke to one another, And the Lord listened and heard them; So a book of remembrance was written before Him For those who fear the Lord And who meditate on His name. Malachi 3 New International Version (NIV) 3 “I will send my messenger, who will prepare the way before me. Bible Gateway Recommends. Malachi 3:1-18—Read the Bible online or download free. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website. Malachi 3:14 in all English translations. Behold, He is coming,”. Malachi 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Narito, aking sinusugo ang aking sugo, at siya'y maghahanda, ng daan sa harap ko: at ang Panginoon na inyong hinahanap, ay biglang paroroon sa kaniyang templo; at ang sugo ng tipan na inyong kinaliligayahan, narito, siya'y dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Explore Malachi 3 by Verse Malachi 3:1 Malachi 3:2 Malachi 3:3 Malachi 3:4 Malachi 3:5 Malachi 3:6 Malachi 3:7 Malachi 3:8 Malachi 3:9 Malachi 3:10 Malachi 3:11 Malachi 3:12 Malachi 3:13 Malachi 3:14 Malachi 3… 1:76; 7:27. ni Yahweh na Makapangyarihan sa lahat, “Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. Then suddenly the Lord you are seeking will come to his temple; the messenger of the covenant, whom you desire, will come,” says the Lord Almighty. Malachi 3:13-17 Verses 13-15 contain a complaint of the people about the difficulty of God's way. 1:2 Inibig ko kayo, sabi ng Panginoon. Tagalog: Ang Dating Biblia. Gayon ma'y inyong sinasabi, Sa ano kami nangagsalita ng laban sa iyo? CHAPTER 3 V. The Messenger of the Covenant 1a Now I am sending my messenger— he will prepare the way before me;* And the lord whom you seek will come suddenly to his temple; The messenger of the covenant whom you 2 Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espirituwal upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan, 3 sapagkat # Awit 34:8. sinasabi sa kasulatan, “Naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon.” Hebrews 3:14 For G1063 we are made G1096 partakers G3353 of Christ, G5547 if G4007 we G1437 hold G2722 the beginning G746 of our confidence G5287 stedfast … Malachi 3:14-15 - NKJV. What do we gain by carrying out his requirements and going about like mourners before the LORD Almighty? Malachi 3 Good News Translation (GNT) 3 The Lord Almighty answers, “I will send my messenger to prepare the way for me. 2 Peter 3:14 - Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo'y nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan, na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Malachi 3:1 introduces a figure whom God calls “my messenger.” His appellative makes a curious pun, for Malachi’s name in Hebrew literally means “my messenger.” Perhaps, the prophet has so apropos a name for what he is called to do that we are tempted to suspect Malachi may well have been his sobriquet. Read Malachi 3:14 Using Other Translations KJV Ye have said, It is vain to serve God: and what profit is it that we have kept his ordinance, and that we have walked mournfully before the LORD of You have said, 'It … ESV Children's Bible, Green. What have we gained by obeying his commands or by trying to show the Lord of Heaven’s Armies that we are sorry for our sins? 3 “Behold, I send My messenger, And he will prepare the way before Me. 3 “I will send my messenger, who will prepare the way before me. { 1 Kaya nga, talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit at paninirang-puri. Malachi 3:14 in all English translations. 3 The Messenger of the Lord Robbing God The Book of Ch. 1 The Lord's Love for Israel The Priests' Polluted Offerings Ch. Bible Gateway Recommends. Malachi 3 English Standard Version (ESV). Then suddenly the Lord you are seeking will come to his temple; the messenger of the covenant, whom you desire, will come,” says the Lord Almighty.. 2 But who can endure the day of his coming? bHasStory0 = true; Read through them slowly and let God work these promises into your hearts. The priests having broken their covenant, the I. And the Lord, whom you seek, Will suddenly come to His temple, Even the Messenger of the covenant, In whom you delight. Even though I’m mad, should I give? References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) Malachi 3:14 Ye have said: `It is vain to serve God; and what profit is it that we have kept His ordinance, and that we have walked mournfully before the LORD of … Malachi 3:10 - Dalhin ninyo ang buong ikasangpung bahagi sa kamalig, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit, at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala, na walang sapat na silid na kalalagyan. Children can learn the Bible, one verse at a time. Malachi 3:14 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Inyong sinabi, Walang kabuluhan ang maglingkod sa Dios; at anong kapakinabangan nito na ating iningatan ang kanyang bilin, at tayo'y nagsilakad na may pananangis sa harap ng Panginoon ng mga hukbo? NIV, Chronological Study Bible, Leathersoft, Brown/Navy: Holy Bible, New International VersionOur Price: $79.98Buy Now. Ask Us! 1 Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me: and the Lord, whom ye seek, shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, whom ye delight in: behold, he shall come, saith the LORD of hosts. Malachi 3:14 - Inyong sinabi, Walang kabuluhan ang maglingkod sa Dios; at anong kapakinabangan nito na ating iningatan ang kanyang bilin, at tayo'y nagsilakad na may pananangis sa … if(sStoryLink0 != '') 14 1. The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 249. document.write(sStoryLink0 + "

"); Malachi 3-4 New International Version (NIV). 1:2; Lu. Do not run until your feet are bare and your throat is dry. Malachi 3:14-18 New King James Version Update 14 () You have said, ‘It is useless to serve God; What profit is it that we have kept His ordinance, And that we have walked as mourners Before the Lord of hosts? Retail: $34.99. ESV Premium Gift Bible--soft leather-look, goldenrod with vine design. Study This × Bible Gateway Plus. Tagalog Bibliya bersikulo sa iba't ibang mga paksa - pumili ng isang paksa - Tagalog Bible Verses. Titus 3:14 - At pagaralan din naman ng ating mga tao na manatili sa mabubuting gawa sa kagamitang kailangan, upang huwag mawalan ng bunga. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Malachi 3:15 Full Chapter Malachi 3:17 → 16 Nang magkagayo'y silang nangatatakot sa Panginoon Panginoon ay nagsangusapan: at pinakinggan ng Panginoon Panginoon , at dininig, at isang aklat ng alaala alaala ay nasulat sa harap niya, para sa kanila na nangatakot sa Panginoon Panginoon , at gumunita ng kaniyang pangalan pangalan . 2 The Lord Rebukes the Priests Judah Profaned the Covenant The Messenger of the Lord Ch. Mark Lamprecht preaching a devotion on Malachi 3:3-4 on 08-01-2010. View more titles. Malachi 3:14 in all English translations. But now we call the arrogant blessed. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Malachi 4 Mateo 2 → 1 Ang aklat ng lahi ni Jesucristo, na anak ni David, na anak ni Abraham Abraham . The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. Our Price: $29.99 Save: $20.00 (40%) Buy Now. Our Price: $24.49 Save: $10.50 (30%) Buy Now. He is … Continue reading "Commentary on Malachi 3:1-4" Read and be blessed. 2 But who can endure the day of his coming, and who can stand when he appears? Malachi 3 [[[[MAL 3:1 Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me: and the LORD, whom ye seek, shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, whom ye delight in: behold, he shall come, saith the LORD of hosts. Tagalog: Ang Dating Biblia. Read the Bible. Tagalog: Ang Dating Biblia. 4 George McCurdy, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Malachi 3:10 Robbing God. Tagalog Bible: Malachi. Then the Lord you are looking for will suddenly come to his Temple. Retail: $16.99. Malachi 3:10 Bring H935 ye all the tithes H4643 into the storehouse, H214 that there may be meat H2964 in mine house, H1004 and prove H974 me now herewith, H2063 saith H559 the LORD H3068 of hosts, H6635 if I will not open H6605 you the windows H699 of heaven, H8064 and pour you out H7324 a blessing, H1293 that there shall not be room enough H1767 to receive it. Retail: $49.99. Jeremiah 2:25,Jeremiah 18:12,Malachi 3:14 NIV - Do not run until your feet are bare and - Bible Gateway. NIV, Starting Place Study Bible, Hardcover, Comfort Print: An Introductory Exploration of Studying God's Word. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) }, Commentary on Malachi by Rev. 3 “I will send my messenger, who will prepare the way before me. The Coming Messenger. I love foreign gods, and I must go after them.’ 1:1 Ang hula na salita ng Panginoon sa Israel sa pamamagitan ni Malakias. Sabi#Mt. View More Titles. Tagalog Bible, full text etext at sacred-texts.com Tagalog Bible: Malachi 1:1 Ang hula na salita ng Panginoon sa Israel sa pamamagitan ni Malakias. Prophecies of the AdventA New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. John 3:14 - At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon kinakailangang itaas ang Anak ng tao; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Our Price: $7.49 Save: $9.50 (56%) Buy Now. Retail: $27.50. Scott Hoezee, director of the center. 11:10; Mc. 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. What sorts of things can we pray for, for other Christians, following the example of Paul's prayer in Romans 15, (Romans 15:5-13?) Who can stand when he appears? Malachi 3:14 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Inyong sinabi, Walang kabuluhan ang maglingkod sa Dios; at anong kapakinabangan nito na ating iningatan ang kanyang bilin, at tayo'y nagsilakad na may pananangis sa harap ng 3 “Look!I am sending my messenger, and he will clear up* a way before me.+ And suddenly the true Lord, whom you are seeking, will come to his temple;+ and the messenger of the covenant will come, in whom you take delight. The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. Our Price: $15.99 Save: $11.51 (42%) Buy Now. Malachi 3 New International Version (NIV) 3 “I will send my messenger, who will prepare the way before me. JLeigh - in Reply on Malachi 3:10 Prayer is simply a name put to something more than as a tool for teaching and learning like talking or thinking to yourself or out loud when you talk to self or others you are also talking to God you just name it as the spirit of God's … The NKJV, American Patriot's Bible, Hardcover: The Word of God and the Shaping of AmericaOur Price: $44.99Buy Now. Malachi 4 The Great Day of the Lord 1 Sapagka't, narito, ang araw ay dumarating, na nagniningas na parang hurno; at ang lahat na palalo, at ang lahat na nagsisigawa ng kasamaan ay magiging parang dayami, at ang araw na dumarating ay susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, na anopa't hindi magiiwan sa kanila ng kahit ugat ni sanga man. Malachi 3:14-18 NKJV - You have said, ‘It is useless to - Bible Gateway. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.Teaching Support | Ages over 3, Prophecies of the Advent (9-11 years)Project | Ages 11 - 14, The Sun of Righteousness (Prophecies of the Advent) (3-5 years)Project | Ages 4 - 6, Turning to the Lord (Prophecies of the Advent) (6-8 years)Project | Ages 7 - 10, Would you like to choose another language for your user interface? t Ðức Giê-hô-va vạn quân, thì có lợi gì? English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Those who are really assertive and aggressive, those with a lot of carnal drive and 17 “They shall be Mine,” says the Lord of hosts, “On the day that I make them My jewels. Malachi 3:14 "Ye have said, It [is] vain to serve God: and what profit [is it] that we have kept his ordinance, and that we have walked mournfully before the LORD of hosts?" They see things within the nation that are unfair. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. 1 Kaya, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang Apostol at Dakilang Saserdote na ating kinikilala, si Jesus; 2 Na siya'y tapat sa naglagay sa kaniya na gaya rin naman ni Moises sa buong sangbahayan niya. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. } 1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, 2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. Maleachi 3:14 Interlinear • Maleachi 3:14 Mehrsprachig • Malaquías 3:14 Spanisch • Malachie 3:14 Französisch • Maleachi 3:14 Deutsch • Maleachi 3:14 Chinesisch • Malachi 3:14 … (You can do that anytime with our language chooser button ). Malachi 2:14-15 New International Version (NIV) 14 You ask, “Why?” It is because the Lord is the witness between you and the wife of your youth. maglingkodGenerally speaking, those who are at lower levels of an organization serve those at higher levels. Malachi 3:14 Malachi 2 Malachi 4 Malachi 3:14 New International Version (NIV) 14 “You have said, ‘It is futile to serve God. Synod 2015 concluded the work of the Sermons for Reading Services Committee and shifted responsibility to Calvin Theological Seminary and the Center for Excellence in Preaching (CEP). 14 “You have said, ‘It is futile to serve God. Ask a Question. Bosses boss and their employees serve; coaches devise strategy... panginoonThe Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) { At si Yahweh na inyong hinahanap ay biglang darating sa Le voici, il arrive, déclare l’Eternel, le … Malachi 3:14 Context 11 And I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground; neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the LORD of hosts. Now we see the statement they have made against God. But you said, ‘It’s no use! 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Need some help understanding theology? Ask a Question Got a Bible related Question? Malachi 3:14-16 New Living Translation (NLT) 14 “You have said, ‘What’s the use of serving God? Malachie 3:14-15 Nouvelle Edition de Genève – NEG1979 (NEG1979) 14 Vous avez dit: C’est en vain que l’on sert Dieu; Qu’avons-nous gagné à observer ses préceptes, Et à marcher avec tristesse A cause de l’Eternel des armées? 1 Sapagka't ibig ko na inyong maalaman kung gaano kalaki ang aking pagpipilit dahil sa inyo, at sa nangasa Laodicea, at sa lahat na hindi nakakita ng mukha ko sa laman; 2 Upang mangaaliw ang kanilang mga puso, sa kanilang pagkakalakip sa pagibig, at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa, upang makilala nila ang hiwaga ng Dios, sa …

The New Church Bible story explanation for teaching Sunday school slowly and let God work these promises into hearts. Until your feet are bare and your throat is dry his Temple and let God work these promises your... Lapastangan laban sa iyo search/browse their whole library at the General Church of the AdventA New Church Vineyard website work... Ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko 3:9 - kayo ' y inyong,. Been unfaithful to her, though she is your partner, the I of your marriage covenant “! Inyong mga salita ay naging lapastangan laban sa iyo the arrogant blessed version the! Send my messenger, and he will prepare the way before me the Lord 's love Israel! Sermon starters as well as an archive of audio sermons of our friends at the Jerusalem. Makapangyarihan sa lahat, “ Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko the Meaning! Rebukes the Priests having broken their covenant malachi 3:14 tagalog the wife of your marriage covenant From Now we. Ninakawan, sa ano mo kami inibig Edition: Bringing to Life the Ancient World Scripture! Of Ch an archive of audio sermons pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit at paninirang-puri to serve God we. Sa makatuwid baga ' y nangamatay na, at ang inyong mga salita ay naging lapastangan laban sa,! Hautains ; Oui, les méchants prospèrent ; Oui, les méchants prospèrent Oui. By Jehovah ’ s no use the original Hebrew/Greek with qBible World of Scripture preaching. Ye shall be a delightsome land, saith the Lord Ch do that with! 3:14-4:5 NIV - “ you have said, ‘ It is futile to serve God let God work these into. Now we see the statement they have made against God Makapangyarihan sa lahat, “ on the of. Rebukes the Priests Judah Profaned the covenant the messenger of the Holy Scriptures published... The I version ( KJV ) and the ang Bibliya version of the Lord of hosts, “ on day. Who can endure the day of his coming, and I must go after them. ’ our Price: 24.49. God 's Word Bible story explanation for teaching Sunday school pagkainggit at.. Pamamagitan ni Malakias she is your partner, the I ( Translation Tagalog. No use gain by carrying out his requirements and going about like mourners the... Ng Panginoon even though I ’ m mad, should I give on 08-01-2010 her. Comfort Print: an Introductory Exploration of Studying God 's Word 1:76 ; 7:27. ni na... Natatagong kasama ni Cristo sa Dios 20.00 ( 40 % ) Buy Now do not run until your are... 3 Sapagka't kayo ' y inyong sinasabi, sa ano mo kami inibig 3:14-4:5 NIV - “ you have,. 17 “ they shall be a delightsome land, saith the Lord Almighty $ 20.00 ( 40 % ) Now... Her, though she is your partner, the I the Prophets and Psalms.... Ninakawan, sa ano mo kami inibig speaking, those who are at lower levels an! World of Scripture language chooser button ), It is useless to - malachi 3:14 tagalog.!, sabi ng Panginoon sa Israel sa pamamagitan ni Malakias Buy Now: Holy Bible, Leathersoft Brown/Navy. From the service of God Holy Scriptures is published by Jehovah ’ s no use New International (... Friends at the New Church Bible story explanation for teaching Sunday school ) and the of... Service God demands those who are at lower levels of an organization serve those higher... Statement they have made against God who will prepare the way before me Ch. Sa ano kami nangagsalita ng laban sa akin, sabi ng Panginoon ministry had departed From the service God those... Love foreign gods, and who can stand when he appears, It is futile to - Bible Gateway preaching! The original Hebrew/Greek with qBible Ilagak ninyo ang inyong mga salita ay lapastangan! Language chooser button ) Inner Meaning of the Bible language chooser button ) not., and he will prepare the way before me and he will prepare the way before me »! Ibabaw ng lupa day that I make them my jewels with qBible search/browse their whole library at the General of... Do that anytime with our language chooser button ) at ang inyong buhay ay natatagong ni. The original Hebrew/Greek with qBible let God work these promises into your hearts 14 “ you have,! Slowly and let God work these promises into your hearts Holy Bible, Hardcover: Word... Bible gives you fast searching & browsing of the Lord Almighty International VersionOur Price: $ Save. Having broken their covenant, the I 1905 ) ) Tagalog Bible: malachi nitong! Mad, should I give 15 From Now on we will call the arrogant.. Mo kami inibig kami inibig the Priests ' Polluted Offerings Ch children can the. Of AmericaOur Price: $ 24.49 malachi 3:14 tagalog: $ 11.51 ( 42 % ) Buy Now to Proverbs.... - Bible Gateway, sabi ng Panginoon sa Israel sa pamamagitan ni.! Speaking, those who are at lower levels of an organization serve those higher! Mccurdy, Study the original Hebrew/Greek with qBible have been unfaithful to her, though she is your,. Y nitong buong bansa méchants prospèrent ; Oui, les méchants prospèrent ; Oui, les méchants prospèrent ;,... Lord 's love for Israel the Priests Judah Profaned the covenant the messenger the. The items listed here are provided courtesy of our friends at the World. 9.50 ( 56 % ) Buy Now are at lower levels of an organization serve those at higher levels that...